XIII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách

XIII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách, který pořádají Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Ústav aplikované matematiky FD ČVUT v Praze a Ústav jazykové a odborné přípravy UK v Poděbradech  se uskuteční ve dnech 21. až 24. srpna 2017 v Poděbradech.

Seminář bude věnován významným okamžikům historie matematiky ve středověké Evropě ve 13. až 15. století. Přiblíženy budou zajímavé životní osudy, odborná díla a nejdůležitější matematické výsledky několika předních matematiků (např. Jordanus Nemorarius, Nicolas Oresme, Johannes Müller – Regiomontanus, Nicolas Chuquet, Luca Pacioli), matematiků a umělců (např. Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer) a vynálezců (Leonardo da Vinci). Objasněn bude objev perspektivy, tj. první významný matematický objev západní Evropy, a jeho dopad na proměnu výtvarného umění, zobrazovacích technik i samotné geometrie. Poprvé bude popsán vývoj matematiky v Byzanci (6. až 15. století). V širších kulturně historických souvislostech budou objasněny některé matematické metody užívané v byzantské optice (zápalná zrcadla) a astronomii (konstrukce astrolábu, konstrukce hodin). Připomenut bude transfer poznatků do západní Evropy a jeho vliv na její proměnu.   Pozornost bude rovněž věnována otázkám spojeným s vnímáním nekonečna, diskrétního a spojitého, jimiž se zabývalo několik generací matematiků, filozofů i teologů. Připomenuty budou zejména výsledky tzv. mertonských počtářů, které připravily cestu ke zrodu matematické analýzy. V neposlední řadě budou naznačeny problémy, které stály u kořenů teorie pravděpodobnosti. Opomenuty nebudou ani nejdůležitější technické vynálezy (válečné stroje, konstrukce mostů, knihtisk) a zámořské objevy, které ovlivnily rozkvět evropské vědy, techniky a umění.
 
 
Přednášky předběžně přislíbili: Jindřich Bečvář, Martina Bečvářová, Zdeněk Halas, Magdalena Hykšová, Oldřich Hykš, Martin Melcer, Miroslava Otavová a Irena Sýkorová.
 
Po ukončení semináře obdrží účastníci osvědčení o účasti na semináři.

Více informací o této akci včetně přihlášky lze nalézt na adrese:

https://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/seminar_ss/index.html

V případě zájmu zašlete  přihlášku do 30. června 2017 na adresu martin.melcer@ujop.cuni.cz, popř. poštou na adresu uvedenou v přihlášce.