Statistika

Popis kvalitativního znaku - rozdělení četností, míry polohy a variability (průměry, medián, dolní a horní kvartil, modus, rozptyl, směrodatná odchylka), rozdělení četnosti dvojice znaků – tabulka sdružených četností, korelační koeficient.